Chức năng - Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học công nghệ.
  • Nghiên cứu nhu cầu, sản phẩm thị trường mong muốn của các doanh nghiệp Việt Nam các nước Đông Nam Á, Châu Á và các nước khác trên thế giới.
  • Nghiên cứu trao đổi thông tin về giá trị văn hóa vùng, miền của sản phẩm, hàng hóa trong khu vực ASEAN và Châu Á.
  • Nghiên cứu xác định khả năng quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu và hội nhập quốc tế của các doanh nhân, doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, tài chính, chính sách, pháp luật, đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ, tư vấn phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, hội nhập khu vực Châu Á và thế giới.
  • Thông tin tư vấn ; Biên soạn các ấn phẩm quảng cáo. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn doanh nghiệp; Giao lưu,  kết nối doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực Châu Á và trên thế giới.
  • Khảo sát thị trường trao đổi kết quả nghiên cứu; Tổ chức Hội chợ, triển lãm và các chương trình truyền thông, các cuộc thi sáng tạo trong kinh doanh cho doanh nhân, doanh nghiệp.
  • Huy động, khai thác một cách hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.