Thương hiệu Số 1 Việt Nam

Hội đồng Bình chọn ”Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022 – Vietnam No. 1 Brand Awards 2022” được thành lập theo quyết định số 01 – 2022/ QĐ – DNCA ngày 20 tháng 12 năm 2021 do Thủ trưởng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á ký.

Hội đồng Bình chọn bao gồm các Chuyên gia thương hiệu đầu ngành, Các nhà hoạch định chính sách, Lãnh đạo các cơ quan, Hiệp hội trong nước và quốc tế.

Trong đó:

Chủ tịch Hội đồng Bình chọn:                                                                               Trưởng Ban tổ chức Lễ công bố

DAVID ROOM                                                                                                       Thạc sĩ TRẦN VĂN DOANH
Trưởng Ban cố vấn Hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế QMS                          Thủ trưởng, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển 
Chủ tịch CLB Doanh nhân thế giới                                                                                             Doanh nghiệp Châu Á