Thương hiệu Số 1 Việt Nam

TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN
NHÀ LÃNH ĐẠO:
1. Là thành viên cấp cao trong Ban lãnh đạo của doanh nghiệp.
2. Trực tiếp tham gia điều hành Tập đoàn, Ngân hàng, Tổng công ty, Doanh nghiệp.
3. Có bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo, đạt năng suất , đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của đất nước.
4. Doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ đầu ngành đang hoạt động, kinh doanh trên thị trường Việt Nam.
5. Luôn đi đầu trong đổi mới khoa học, công nghệ, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
6. Chăm lo về tinh thần, vật chất, tạo nhiều cơ hội học tập nâng cao tay nghề, trình độ của người lao động.
7. Tham gia tích cực các hoạt động phúc lợi xã hội.
8. Đạt các bằng khen, chứng nhận của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hiệp hội chuyên ngành
 
VOTING CRITERIA
THE LEADERS NOMINATION CATEGORIES
 1. Being as senior member in the entreprises Directors Board.
 2.  Directly running and mananing the Groups, Banks, Corporations and Enterprise.
 3. Having a great confidence, determination, motivations, the spirit of creation and taking real actions, the initiative working to reach capacity, having an important role to contribute to the national economy.
 4. Enterprises that have the excellent brands, great products, high qualitied services that are operating, conducting businesses in Vietnam & Asia-countries markets.
 5. Being always leading in the innovating science, technological, technologies improvements and environment protection.
 6. Taking care of the spirit, facilities for employees as well as creating multiple opportunities for them to study, improve workmanship.
 7. Positively attending social welfare activities.
 8. Achieving awards, certifications of Government authorities, professional organizations.

THƯƠNG HIỆU
Danh hiệu được Hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên các 05 tiêu chí cốt lõi:
 1. Là thương hiệu đầu ngành.
 2. Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.
 3. Chiến lược phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam
 4. Đóng góp nền Kinh tế Việt Nam
 5. Trách nhiệm xã hội, cộng đồng.
Ngoài ra, tùy vào từng lĩnh vực ngành nghề của từng Doanh nghiệp, Hội đồng bình chọn sẽ đánh giá các tiêu chí đánh giá cụ thể: Năng lực; Triết lý quản trị; Hoạt động công nghệ - sáng tạo; Năng lực tài chính; Nguồn nhân lực; Chiến lược Marketing; Sản phẩm  - dịch vụ đối với Môi trường;…

THE BRANDING NOMINATION CATEGORIES
The award is approved by the nominating Council based on 5 core criterias:
1. Being as a leading brand in its own industry.
2. Having high quality products and services.
3. Having sustainable development strategy in Vietnam market.
4. Having contribution to Vietnam's Economy.
5. Having social and community responsibilities.
In addition, depending on the business field each of enterprises, the nominating Council will evaluate specific evaluation criterias: Capacity, Management philosophy, Technoloical activities creativity, Financial capacity, Human Resources; Marketing strategies, Products - services being good for the environment etc.