Thương hiệu Số 1 Việt Nam

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1/. Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu gửi kèm)
2/. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
3/. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đăng ký tham gia
 • Tóm tắt quá trình hình thành phát triển
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất: báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, quyết toán thuế,…
 • Liệt kê các thị trường hoạt động của doanh nghiệp: các quốc gia, vùng lãnh thổ
 • Định hướng của doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thương hiệu
 • Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, bảo hộ SHTT
 • Chứng nhận về công tác xã hội
 • Các huân huy chương, bằng khen, chứng chỉ, chứng nhận của các cơ quan quản lý các cấp: huân huy chương, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, …
 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Registration Processing documents
1/. Registing by the application form (Need to have the attached files)
2/. A Copy of the business certificate.
3/. A Copy of the relevant documents that certifies in details in the registration reports.
 • Summarizing Progressing of the development history.
 • Having latest report of business operation results within 02 years: the financial report, audit, tax finalization, etc.
 • List of markets that enterprises are operating countries, regions.
 • Having enterprise orientation to build and develop brands.
 • Registration of quality criteria, the intellectual property protection.
 • Certification of community service.
 • Having m medals, rewards, certifications of the regulatory authorities; medals, quality management, food safety and hygiene, etc.
 • Other relevant documents (if any).