Giải Thưởng

Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Châu Á
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Châu Á được thành lập năm 2018, là một công ty truyền thông tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam. 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Sài Gòn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Sài Gòn là công ty chuyên về sự kiện
Quyền lợi và Nghĩa vụ khi là hội viên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á
Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:
Thủ tục gia nhập làm Hội viên chính thức Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á
THỦ TỤC GIA NHẬP LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHÂU Á

 
Điều lệ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á do TW. Hội nghiên cứu Đông Nam Á – Việt Nam tại quyết định  đã qui định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á.