Quyền hạn và trách nhiệm

Quyền hạn và trách nhiệm:
  • Thực hiện các dự án nghiên cứu và ứng dụng triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại điều 4 của Điều lệ.
  • Phát triển quan hệ hợp tác với các cá nhân, các cộng đồng, các tổ chức trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
  • Được tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động hợp tác, phát triển nghiên cứu và ứng dụng, triển khai kết quả nghiên cứu liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm; tự chủ về tài chính.
  • Mọi hoạt động đều tuân thủ Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và luật pháp quốc tế hiện hành.