Thể lệ

Danh hiệu được Hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên các 05 tiêu chí cốt lõi:
  1. Là thương hiệu đầu ngành.
  2. Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.
  3. Chiến lược phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam
  4. Đóng góp nền Kinh tế Việt Nam
  5. Trách nhiệm xã hội, cộng đồng.
HẠNG MỤC BÌNH CHỌN
THE NOMINATING CATEGORIES

THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM 2022
VIETNAM NO. 1 BRAND AWARDS 2022

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2022
VIETNAM TYPICAL ENTREPRENEURS 2022
Hội đồng Bình chọn ”Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022 – Vietnam No. 1 Brand Awards 2022” được thành lập theo quyết định số 01  2022/ QĐ  DNCA ngày 20 tháng 12 năm 2021 do Thủ trưởng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á ký.

Hội đồng Bình chọn bao gồm các Chuyên gia thương hiệu đầu ngành, Các nhà hoạch định chính sách, Lãnh đạo các cơ quan, Hiệp hội trong nước và quốc tế.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1/. Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu gửi kèm)
2/. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
3/. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đăng ký tham gia