Tiêu chí Bình chọn

Danh hiệu được Hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên các 05 tiêu chí cốt lõi:
  1. Là thương hiệu đầu ngành.
  2. Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.
  3. Chiến lược phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam
  4. Đóng góp nền Kinh tế Việt Nam
  5. Trách nhiệm xã hội, cộng đồng.