Thương hiệu Mạnh ASEAN 2022

Thủ tục gia nhập làm Hội viên chính thức Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á
THỦ TỤC GIA NHẬP LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHÂU Á

 
Điều lệ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á do TW. Hội nghiên cứu Đông Nam Á – Việt Nam tại quyết định  đã qui định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á.