Giới thiệu Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á là một tổ chức khoa học ứng dụng trực thuộc TW Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam, Theo thực tiễn Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á có thể thành lập các đơn vị trực thuộc ở trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật.
 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á được tổ chức hoạt động trên cơ sở quyết định thành lập số: 19-2018/QĐ-TW của Trung ương Hội và Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: A-1912 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á (Gọi tắt: Trung tâm) là tổ chức phi chính phủ thành lập với mục đích nghiên cứu, hỗ trợ chính sách, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trung tâm đã và đang là cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, gặp gỡ, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.
Nghiên cứu khoa học công nghệ.
 • Nghiên cứu nhu cầu, sản phẩm thị trường mong muốn của các doanh nghiệp Việt Nam các nước Đông Nam Á, Châu Á và các nước khác trên thế giới.
 • Nghiên cứu trao đổi thông tin về giá trị văn hóa vùng, miền của sản phẩm, hàng hóa trong khu vực ASEAN và Châu Á.
 • Nghiên cứu xác định khả năng quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu và hội nhập quốc tế của các doanh nhân, doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, tài chính, chính sách, pháp luật, đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ, tư vấn phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, hội nhập khu vực Châu Á và thế giới.
 • Thông tin tư vấn ; Biên soạn các ấn phẩm quảng cáo. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn doanh nghiệp; Giao lưu,  kết nối doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực Châu Á và trên thế giới.
 • Khảo sát thị trường trao đổi kết quả nghiên cứu; Tổ chức Hội chợ, triển lãm và các chương trình truyền thông, các cuộc thi sáng tạo trong kinh doanh cho doanh nhân, doanh nghiệp.
 • Huy động, khai thác một cách hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
Quyền hạn và trách nhiệm:
 • Thực hiện các dự án nghiên cứu và ứng dụng triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại điều 4 của Điều lệ.
 • Phát triển quan hệ hợp tác với các cá nhân, các cộng đồng, các tổ chức trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
 • Được tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động hợp tác, phát triển nghiên cứu và ứng dụng, triển khai kết quả nghiên cứu liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm; tự chủ về tài chính.
 • Mọi hoạt động đều tuân thủ Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và luật pháp quốc tế hiện hành.