Quyền lợi và Nghĩa vụ khi là hội viên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHÂU Á (Gọi tắt: TRUNG TÂM)

Hội viên chính thức là các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Hội viên chính thức được hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:

A- QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

1. Hỗ trợ tham dự sự kiện của Trung tâm được xây dựng thường niên và tổ chức hàng năm.
2. Hỗ trợ tham dự các tổ chức Hiệp hội, Tạp chí,. .. mà Trung tâm hợp tác.
3. Mời tham dự các sự kiện tổng kết hàng năm của Trung tâm.
4. Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành Trung tâm.
5. Đề đạt ý kiến với Ban Chấp hành, Ban Thường trực về hoạt động của Trung tâm và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh;
6. Yêu cầu Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Châu Á hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại;
7. Được hưởng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh, đào tạo và các loại dịch vụ, hỗ trợ khác mà Trung tâm nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á cung cấp với điều kiện ưu tiên, ưu đãi hoặc miễn phí;
8. Được khen thưởng theo quy định;
9. Được đăng thông tin quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ (Miễn phí) trên Trang chủ Trung tâm: www.brand-asia.com.
9. Thôi là hội viên của nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

B. NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

1. Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của Ban Chấp hành;
2. Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành;
3. Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành triệu tập hoặc mời tham dự;
4. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á;
5. Bảo vệ uy tín của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á.;
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á.